Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen
 • Aanloopfase: de aanloopfase is bedoeld voor jongeren die willen starten in duaal leren (arbeidsbereid zijn) maar die nog niet arbeidsrijp zijn. Het is een periode waarin de school of een externe organisatie je helpt klaarstomen voor de overstap naar de duale opleiding. De aanloopfase duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. De aanloopfase kan aangeboden worden door de onderwijsverstrekker of door een externe organisator.


 • Activiteitenlijst: wil je voor een specifieke duale opleiding weten welke activiteiten in de onderneming aan bod moeten komen om als leerwerkplek erkend te kunnen worden, dan kan je terecht in deze activiteitenlijst.


 • Arbeidsbereid: om een duale opleiding te volgen moet je “arbeidsbereid” zijn, dwz dat je gemotiveerd bent om te leren op de werkplek. Het is de klassenraad die dit advies zal uitbrengen en je kan dit advies op je rapport terug vinden.


 • Arbeidsduur: alles wat je als trajectbegeleider moet weten over arbeidsduur, overwerk, nachtarbeid, werken op zon- en feestdagen, het uurrooster… kom je te weten in deze webinar of in deze infofiche.


 • Arbeidsongeschikt door ongeval of beroepsziekte: als je afwezig bent wegens arbeidsongeval of beroepsziekte heb je geen recht op een gewaarborgde leervergoeding, maar val je onmiddellijk terug op de arbeidsongevallenverzekering van je onderneming of de vergoeding van Fedris bij beroepsziekten. Meer info kan je in deze fiche vinden.


 • Arbeidsreglement: elke werkgever met minstens één werknemer in dienst moet een arbeidsreglement hebben. Een duale leerling ondertekent een overeenkomst met een werkgever en zal dus ook een arbeidsreglement moeten ondertekenen.


 • Arbeidsrijp: om een duale opleiding te volgen moet je “arbeidsrijp” zijn, dwz dat je genoeg competenties hebt om te leren op de werkplek. Het is de klassenraad die dit advies zal uitbrengen en je kan dit advies op je rapport terug vinden. Ben je nog niet arbeidsrijp, dan kan je eventueel starten in ‘aanloopfase’.


 • Arbeidswet voor jeugdige werknemers: alle regels over arbeidsduur, overwerk, rusttijden, weekendwerk en nachtarbeid voor jeugdige werknemers kan je in deze infofiche terugvinden.


 • Attitude: wordt er gesproken over "je attitude", dan heeft men het over je houding, over hoe je ingesteld bent.
 • Beëindigen van de overeenkomst: alle info over de procedure en de voorwaarden om een overeenkomst te beëindigen, kan je in deze fiche vinden. Een overzicht van de modeldocumenten die gebruikt kunnen worden vind je hier.


 • Betaalde vakantiedagen: leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) bouwen net zoals gewone werknemers recht op betaalde vakantiedagen op. Deze vakantiedagen moet je opnemen tijdens de schoolvakanties. Alle details rond betaalde vakantiedagen kan je lezen in deze infofiche


 • Buitenlandse nationaliteit: wat meer leerlingen met een buitenlandse nationaliteit? Je vindt het allemaal in deze infofiche.
 • Compensatie: praat met over 'compensatie' dan heeft men het over een vergoeding voor iets wat je geleverd hebt. Heb je bijvoorbeeld 8 overuren gewerkt, dan krijg je een extra dagje verlof als compensatie.


 • Curriculumdossiers: een overzicht van alle curriculumdossiers vind je hier.


 • Dashboard Duaal Leren: Benieuwd naar de huidige cijfers over duaal leren in West-Vlaanderen? Bekijk het dashboard van het Departement Werk en Sociale economie.


 • Digitaal loket gebruiken: alle handleidingen vind je hier.
 • Diploma: Krijg je een volwaardig diploma na een duaal traject? Lees het hier.


 • Duaal Lipa: Duaal Lipa is de jaarlijkse wedstrijd van het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren. In deze wedstrijd worden duale leerlingen uitgedaagd om hun duale opleiding op een creatieve manier in de schijnwerpers te zetten. Alle info vind je op deze pagina.

 • Einde van de opleiding: alles wat je als leerling in orde moet maken als je duale opleiding erop zit vind je in deze infofiche.


 • Erasdu: om te vermijden dat de werkplek moet instaan voor leervergoeding en arbeidsongevallenverzekering tijdens de periode dat een leerling deelneemt aan Erasdu, wordt de overeenkomst tijdens deze periode best geschorst. Erasdu kan gezien worden als een toegestane, onbetaalde afwezigheid. Meer weten over Erasdu? Dat kan op deze pagina.


 • Erkenning: een onderneming die een duale opleiding wil aanbieden moet daarvoor een erkenning aanvragen. Hoe dat gebeurt, lees je hier. Vraag je voor het eerst een erkenning aan, bekijk dan even deze webinar. Voor elke duale opleiding en voor elke vestiging van de onderneming moet er een erkenning zijn. Wil je weten of de onderneming al erkend is? Dan kan je dit hier bekijken.  

 • Getuigschrift: Krijg je een volwaardig diploma na een duaal traject? Lees het hier.


 • Groeipakket:  minderjarigen in Vlaanderen hebben sowieso recht op gezinsbijslag tot en met de maand waarin je 18 wordt. Het maakt niet uit hoeveel uren je kind werkt of hoeveel je kind verdient. Het maakt ook niet uit waar je kind een alternerende opleiding volgt. Ook andere onderdelen van het groeipakket zoals de schoolbonus en de schooltoeslag blijven lopen. De leervergoeding is beperkt tot het maximaal bedrag van het groeipakket. Voor meerderjarigen: klik hier voor meer info.

 • Incentives: werkgevers die een lerende opleiden in hun onderneming kunnen incentives krijgen: de Premie Kwalificerend Werkplekleren. Deze premie bedraagt €600 of €1000 per schooljaar en per lerende, afhankelijk van een al-dan-niet betalende overeenkomst. Voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure kan je als onderneming hier terecht.

 • Infofiches: we hebben een overzicht van de infofiches duaal leren verzameld op deze pagina.

 • Kindergeld: minderjarigen in Vlaanderen hebben sowieso recht op gezinsbijslag tot en met de maand waarin je 18 wordt. Het maakt niet uit hoeveel uren je kind werkt of hoeveel je kind verdient. Het maakt ook niet uit waar je kind een alternerende opleiding volgt. Ook andere onderdelen van het groeipakket zoals de schoolbonus en de schooltoeslag blijven lopen. De leervergoeding is beperkt tot het maximaal bedrag van het groeipakket. Voor meerderjarigen: klik hiervoor meer info.


 • Klassenraad: de klassenraad is een bijeenkomst van leerkrachten bevoegd voor de evaluatie en deliberatie van leerlingen. Bij duaal leren maakt ook de mentor van de werkplek deel uit van deze klassenraad. Heb je tijdens het schooljaar bij meerdere werkplekken opleiding gevolgd, dan maken alle mentoren deel uit van de klassenraad met één gemeenschappelijke stem. De mentor moet zich houden aan het ambtsgeheim van de klassenraad.
  • Als je slaagt in zowel de algemeen vorming als in de beroepsvorming, dan behaal je je onderwijskwalificatie. De klassenraad kan echter ook een beroepskwalificatie of deelkwalificatie uitreiken als je niet slaagt voor het algemeen vormend gedeelte.   
  • Alle details over de klassenraad kan je hier vinden.


 • Kosten: Voor de aanschaf van werkmateriaal en werkkleding wordener duidelijke afspraken gemaakttussen de school en de onderneming.Heeft je kind al een basispakket aangekocht via de school, dan kan dat meestal worden gebruikt. Extra materialen en kledij worden steeds voorzien door de onderneming. Die materialen blijven dan wel eigendom van de onderneming.


  De leerling ondertekent jaarlijks een verklaring waaruit blijkt dat hij/zij eigen materiaal wil gebruiken en in welke mate dat het geval is.

 • Leeftijd:  Hoe oud moet je zijn voor duaal leren? Ontdek het hier


 • Leerlingenpremie: afhankelijk van je overeenkomst krijg je tijdens je volgen van je duale opleiding een maandelijkse leervergoeding. Kijk hieronder even bij ‘leervergoeding’ voor meer info. 

  Wie meer dan 4 maanden per schooljaar de duale opleiding volgt, krijgt daar bovenop ook nog een extra leerlingenpremie van €500 per schooljaar (max 3 keer). Meer info over deze premie kan je hier vinden.  


 • Leervergoeding: wil je weten hoeveel je precies zal verdienen? Dan hebben we het hier even mooi voor je samengevat. Nog meer details over de leervergoeding in het secundair onderwijs vind je ongetwijfeld in deze leerfiche.


 • Lerende zoeken: hoe zoek je als onderneming een lerende en hoeveel lerenden mag je opleiden? De info kan je vinden op deze pagina.


 • Loon: in duaal leren verdien je geen 'loon' maar in sommige gevallen wel een leervergoeding. Kijk hierboven dus bij 'leervergoeding' voor meer info.
 • Meerdaagse uitstappen: meerdaagse uitstappen moeten niet beschouwd worden als les of een gelijkgestelde activiteit en er is dan ook geen leervergoeding verschuldigd als deze uitstap (deels) op de dagen werkplekleren valt. De onderneming is een belangrijke partner in dit verhaal en de periode van meerdaagse uitstappen is ruim op voorhand gekend, dus wordt er aangeraden om deze periode bij de start van de OAO direct vast te leggen in het modeluurrooster (hetzelfde geldt voor pedagogische studiedagen, klassenraden, deliberaties, sportdagen…).


 • Mentor: de mentor is de persoon in de onderneming die de leerling zal opleiden. Een mentor speelt een belangrijke rol in de opleiding en begeleiding van de jongere en moet daarom voldoen aan volgende voorwaarden:

  • van onberispelijk gedrag zijn zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - 596.2 ('minderjarigenmodel' - in te dienen bij de erkenningsaanvraag).
  • een mentoropleiding volgen (tenzij pedagogisch diploma)
  • minstens 25 jaar oud zijn
  • minstens 5 jaar relevante ervaring hebben

  De mentor maakt ook deel uit van de klassenraad die de jongere evalueert. De mentor moet zich houden aan het ambtsgeheim van deze klassenraad.

  Een samenvatting van alle info rond mentoren vind je op deze pagina.

 

 • Mentoropleiding: een mentor moet bij voorkeur voorafgaand aan de start van het duaal traject een mentoropleiding volgen. Er kan een kort uitstel voorzien worden, afhankelijk van de sector. De mentoropleiding kan je volgen bij je eigen sector, maar er zijn ook privé-initiatieven die de opleiding aanbieden.Alles over de termijnen, opleidingen en voorwaarden voor mentoren binnen je eigen sectoraal partnerschap, kan je ook hier nalezen.


 

 • Modeldocumenten: trajectbegeleiders en mentoren kunnen gebruik maken van enkele modeldocumenten ivm opzegging en/of beëindiging van de overeenkomst. Een overzicht vind je op deze pagina.
 • Nachtarbeid: alles wat je als trajectbegeleider moet weten over arbeidsduur, overwerk, nachtarbeid, werken op zon- en feestdagen, het uurrooster… kom je te weten in deze webinar of in deze infofiche.

 • OAL: de afkorting OAL staat voor ondersteuning alternerend leren. In West-Vlaanderen zijn er 6 erkende vzw’s die deze ondersteuning (aanloopfase) aanbieden. De lijst en contactgegevens kan je hier vinden.


 • OAO: deze afkorting staat voor een overeenkomst van alternerende opleiding. Deze overeenkomst wordt in het secundair onderwijs gesloten tussen leerling, opleidingsverstrekker en onderneming als de leerling minstens 20 uur per week opgeleid wordt op de werkplek. Meer info vind je hier. Een webinar over hoe je een OAO moet opmaken in app.werkplekduaal vind je hier.  


 • Omzenbrief duaal leren: de omzendbrief kan je hier lezen.


 • Onderwijskiezer: de pagina met alle info over duaal leren en duale opleidingen van onderwijskiezer kan je hier bekijken. Een overzicht van alle duale opleidingen in het secundair onderwijs vind je op deze pagina. Voor de BuSO-opleidingen kan je hier terecht. Kies telkens bovenaan de pagina eerst de gewenste finaliteit.


 • Ongeval: als je afwezig bent wegens arbeidsongeval heb je geen recht op een gewaarborgde leervergoeding, maar val je onmiddellijk terug op de arbeidsongevallenverzekering van je onderneming.


 • Ongevallenverzekering: als de leerling een stageovereenkomst (SAO) heeft, zorgt de school voor de ongevallenverzekering. Heeft de leerling een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO), dan dient het bedrijf deze verzekering af te sluiten. 


 • Opleidingen: Op onze homepage kan je op de interactieve kaart inzoomen op je eigen regio om alle duale opleidingscentra in de buurt te zien. Onder de kaart staat een link naar alle duale opleidingen in onze provincie, zowel in het secundair, het hoger als het volwassenenonderwijs!


 • Overeenkomst: een overeenkomst in duaal leren is steeds een overeenkomst tussen 3 partijen: de leerling, de school en de werkplek.   Welk type overeenkomst je zal afsluiten hangt af van de gekozen duale opleiding. Een overzicht van de soorten overeenkomsten voor secundair, DBSO en volwassenenonderwijs vind je hier.  


  De trajectbegeleider van de school kan de overeenkomst afsluiten via app.werkplekduaal.be. De gegevens van de onderneming (als die reeds een erkenning heeft) en van jouw school zijn hier al ingevuld. Genereer een contract met invulvelden en vul het verder aan. Laat het ingevulde contract ondertekenen door de onderneming, de leerling en de school. Meer weten? Bekijk dan even deze webinar.


 • Overwerk: alles wat je als trajectbegeleider moet weten over arbeidsduur, overwerk, nachtarbeid, werken op zon- en feestdagen, het uurrooster… kom je te weten in deze webinar of in deze infofiche.

 • PBM: de afkorting PBM staat voor 'persoonlijke beschermingsmiddelen'. Als je een werk uitvoert waar risico's aan verbonden zijn, dan beschermen deze PBM's tegen verwondingen. Denk bij PBM aan een helm, veiligheidsschoenen, stofmasker, lasbril...


 • Premies: Bij duaal leren zijn er extra premies voorzien voor de ondernemingen en voor de leerlingen.  Kijk in deze alfabetische lijst bij leerlingenpremie of als onderneming bij Incentives voor meer info.

 • Radarduaal: Radarduaal is een tool waarmee scholen kunnen onderzoeken hoeveel erkende werkplekken er zijn voor een opleiding in de eigen regio? Ben je benieuwd naar de impact van bijkomende lesplaatsen op het aanbod? ‘Radarduaal’ geeft je het antwoord.

 • SAO: deze afkorting staat voor een stageovereenkomst alternerende opleiding. Deze overeenkomst wordt in het secundair onderwijs gesloten tussen leerling, opleidingsverstrekker en onderneming als de leerling minder dan 20 uur per week opgeleid wordt op de werkplek. Meer info vind je hier. Een webinar over hoe je een SAO moet opmaken in app.werkplekduaal vind je hier.


 • Scholen: Welke scholen er in onze provincie duale opleidingen aanbieden vind je terug op het interactief kaartje op onze homepage. Specifieke info voor scholen staat op onze schoolpagina, alle praktische info voor trajectbegeleiders staat op deze pagina.


 • Schoolreglement: scholen die duale opleidingen aanbieden, moeten enkele extra passages in hun schoolreglement opnemen. Welke die passages zijn, staat beschreven in de omzendbrief duaal leren in hoofdstuk 9.


 • Schoolvakanties: Hoe zit het met schoolvakanties? Waar heb je recht op en wat zijn de uitzonderingen? Je leest het hier


 • Schoolweek: Hoe ziet een duale schoolweek er uit? Je leest het hier


 • Schorsing van de overeenkomst: je overeenkomst kan tijdelijk geschorst worden omwille van heel wat redenen. Welke redenen er geldig zijn en wat ze precies betekenen kan je terug vinden in deze fiche. Een handige webinar over de schorsing van een OAO vind je hier.


 • Schorsing wegens vakantie: alle regels in verband met de schorsing van de overeenkomst tijdens schoolvakanties worden haarfijn uitgelegd in deze webinar.


 • Slagen: de klassenraad beslist over het al dan niet slagen van een leerling. Bij duaal leren sluiten de trajectbegeleider van school en de mentor van de onderneming aan bij de klassenraad. Als je slaagt in zowel de algemeen vorming als in de beroepsvorming, dan behaal je je onderwijskwalificatie. De klassenraad kan echter ook een beroepskwalificatie of deelkwalificatie uitreiken als je niet slaagt voor het algemeen vormend gedeelte.   

  Alle details over de klassenraad kan je hier vinden.


 • Snuffelstage: om je voor te bereiden op een duale opleiding en beter zich te krijgen op je toekomstig beroep, kan je in het schooljaar voor je start aan duaal leren een ‘snuffelstage’ doen. Alle info vind je in deze fiche.


 • Sociale verplichtingen: alles wat je als trajectbegeleider of als onderneming moet weten over de sociale verplichtingen wordt uitgelegd in deze handige webinar. Je kan ook terecht in deze infofiche.


 • Sportdag: een leerling mag steeds deelnemen aan “met lessen gelijkgestelde activiteiten”. De sportdag valt onder die noemer als het een verplichte activiteit is. De leerling mag dus deelnemen aan de sportdag, ook als deze op een dag werkplekleren valt. Meer nog: als de sportdag door de school gekwalificeerd wordt als een ‘met les gelijkgestelde activiteit’ is er zelfs een leervergoeding verschuldigd. Let wel: de onderneming is een belangrijke partij in dit verhaal en is best al van het begin van het schooljaar op de hoogte van dergelijke dagen. Probeer te vermijden dat de sportdag op een dag werkplekleren valt, want als de leerling op zo’n dag naar school gaat, dan moet ook het uurrooster gewijzigd worden. Er wordt aangeraden om de sportdag bij de start van de OAO direct vast te leggen in het modeluurrooster (hetzelfde geldt voor uitstappen, klassenraden, deliberaties…).


 • Stage: Wat is nu het verschil tussen duaal leren en stage of werkplekleren? Je leest het hier


 • Stage voor leerkrachten: je kan als leerkracht ook zelf even ervaring opdoen in een bedrijf.  Het Departement Onderwijs en Vorming heeft hiervoor alles uitgewerkt wat je nodig hebt. Zo kan je gebruik maken van een modelovereenkomst die je afsluit met je stagebedrijf. Ook is er een systeem uitgewerkt zodat er vervanging is voor je leerlingen in school. Concreet komt tijdens je afwezigheid een ervaren organisatie kosteloos activiteiten doen om de ondernemingszin, creativiteit en ondernemerschap van je leerlingen te stimuleren. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.  Op deze pagina vind je hoe alles concreet in zijn werk gaat en meer informatie over de vervangende activiteiten en de modelovereenkomst.  


 • Standaardtraject: voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject waarin beschreven staat welke competenties de leerling moet behalen, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, welke beroepskwalificatie kan behaald worden… De lijst met standaardtrajecten kan je hier vinden. • Startbonus: Ga in deze lijst naar ‘leerlingenpremie’ (L) voor meer uitleg of open meteen de infopagina.


 • Start-met-duaal: Wanneer kan je starten met duaal leren? Je leest het hier


 • Steunpunt:  wie maakt deel uit van het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren? Wat zijn de doelstellingen en de visie? Waar vind je het laatste nieuws? Je vind alles over het steunpunt op deze pagina.


 • Studentenarbeid: Mag je nog een vakantiejob doen en waar? Al deze info vind je hier

 • Tijdelijke werkloosheid: je overeenkomst kan geschorst worden wegens ‘tijdelijke werkloosheid’ bij slecht weer, gebrek aan werk, collectieve sluiting, overmacht… Waar heb je recht op en welke procedure moet gevolgd worden? Dat vind je terug in deze fiche.


 • Trajectbegeleider: een trajectbegeleider is een leerkracht die de duale leerlingen begeleidt tijdens het hele traject. Een trajectbegeleider staat in de eerste plaats in voor de goede communicatie tussen leerling (ouders), school en werkplek en is dus het eerste aanspreekpunt voor alle partners. De trajectbegeleider zorgt voor de opmaak en registratie van de overeenkomst, de verdeling van aan te leren competenties tussen school en werkplek…  

  • Uurrooster: alles wat je als trajectbegeleider moet weten over arbeidsduur, overwerk, nachtarbeid, werken op zon- en feestdagen, het uurrooster… kom je te weten in deze webinar of in deze infofiche.

   • Vakantiejob: Mag je nog een vakantiejob doen en waar? Al deze info vind je hier


   • Vakanties: Hoe zit dat nu met vakanties? Lees de uitleg hier of meteen in deze leerfiche.


   • Verplaatsingskosten: kies je voor openbaar vervoer:

    • de onderneming moet bijdragen in de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer van de leerling als de leerling meer dan 5 km reist. 
    • Voor tram, bus en metro schommelt de bijdrage rond 75% van de werkelijke vervoerprijs. 
    • Voor de trein betaalt de werkgever 60% van een sociaal NMBS-abonnement (heen en terug). Die bijdrage heeft geen invloed op de kinderbijslag (groeipakket). 

     

    Kies je voor eigen vervoer voor de vergoeding van woon-werkverkeer met privévervoer wordt gekeken naar de CAO van de sector waarin de leerling wordt opgeleid. 


   • Verzekering: lees de uitleg rond verzekering in deze alfabetische lijst bij ‘ongevallenverzekering’ (O)   • Verdienen: hoeveel zal je verdienen tijdens je duale opleiding? Het antwoord vind je hier

    • Webinars: we hebben een overzicht van webinars rond de thema’s van duaal leren verzameld op deze pagina.


    • Weerverlet: volg je een duale opleiding waar je door weerverlet niet naar de werkplek kan, dan val je die dag onder tijdelijke werkloosheid. De school moet aan de ondernemer een aanwezigheidsattest van de lopende maand afgeven zodat de hulpkas kan nagaan op welke dagen er moet vergoed worden voor de werkplekcomponent. De leerling mag op de dagen werkplekcomponent NIET opgevangen worden door de school zonder toestemming van de werkplek, anders moet de werkplek voor die dag een leervergoeding betalen.


    • Werkmateriaal: Voor de aanschaf van werkmateriaal en werkkleding worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de school en de onderneming. Heeft je kind al een basispakket aangekocht via de school, dan kan dat meestal worden gebruikt. Extra materialen en kledij worden steeds voorzien door de onderneming. Die materialen blijven dan wel eigendom van de onderneming.  

      

     De leerling ondertekent jaarlijks een verklaring waaruit blijkt dat hij/zij eigen materiaal wil gebruiken en in welke mate dat het geval is. 

      
    • Werkplek: zoek je nog een werkplek? Dan kan je hier terecht voor alle erkende werkplekken. Heb je een onderneming gevonden die je wil opleiden maar die nog geen erkenning heeft? Geen probleem! De werkplek kan een erkenning aanvragen via de sector. Ook je trajectbegeleider of het steunpunt kan de nodige info bezorgen. Een filmpje over hoe je een werkplek zoekt kan je hier bekijken. Ondernemingen die zelf een werkplek willen aanbieden kunnen voor alle info terecht op deze infofiche

      • Ziekte: ben je ziek op een schooldag, verwittig dan de school zoals beschreven in je schoolreglement. Ben je ziek op een werkplekdag, verwittig dan je werkgever zoals beschreven in het arbeidsreglement. Even melden aan je trajectbegeleider wordt ongetwijfeld ook erg gewaardeerd. Wat er gebeurt met je leervergoeding en ziekte-uitkering kan je in deze infofiche vinden. Trajectbegeleiders en ondernemingen kunnen voor alle info ook terecht in deze webinar.


      • Zon- en feestdagen: alles wat je als trajectbegeleider moet weten over arbeidsduur, overwerk, nachtarbeid, werken op zon- en feestdagen, het uurrooster… kom je te weten in deze webinar. Heel wat weetjes vind je ook terug in deze infofiche